- سنگ بزرگ برداريد - منتظر وقت مناسب نباشيد

حسادت کنيد

- سنگ بزرگ برداريد

- منتظر وقت مناسب نباشيد

- احساسات و هيجانان هاي خود را نشان دهيد

- بلند پرواز باشيد

- هرگز سرتان به کار خودتان نباشد

- راه را باز کنيد

- حرکت کنيد

- پس ازموفقيت استراحت کنيد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه