نئورگليا

نئورگليا

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

جنس نئورگليا ( Neoregelia ) داراي حدود 40 گونه از گياهان هميشه سبز است و در خانواده ي آناناس (1) قرار دارد. از تعداد 40 گونه حدود 20 گونه آنها کشت مي شود. آنها غالباً گل هاي گلخانه اي هستند ولي برخي از آنها را در آپارتمان و درون ساختمان کشت مي دهند. برخي از آنها نيز روي گياهان ديگر رشد مي نمايند به صورت اپي فيت. اين گياهان داراي برگ هاي بزرگ و کلفت گراس مانند بوده که به صورت فشرده در پايين گياه رشد مي نمايند و در نوک گياه ايجاد مخزن آب مي نمايند. برگ ها معمولاً سبز ولي داراي نوارهاي سفيد هستند. گل هاي کوچک آنها دو گلبرگي است و در نوک و درون مخزن گياه ايجاد مي شوند. گل هاي آنها به رنگ هاي آنها آبي، بنفش و سفيد هستند و ممکن است هر زماني از سال توليد شوند. در برخي از نمونه ها برگه هاي همراه گل ها هنگام توليدمثل ممکن است رنگي و نمايشي شوند.
يکي از گونه هاي متداول N.carolinae است که همچنين با نام مترادف N.meyendorfii شناخته شده است. اين گياه بومي برزيل است و تا ارتفاع 35- 30 سانتي متر رشد مي نمايد. برگ هاي آن سبز روشن و شفاف است و در اطراف و پايين گياه تجمع نموده و تدريجاً که از ساقه دور مي شوند. پهن و گسترده مي شوند. برگ ها در انتها سوزني و نوک تيز مي باشند. هنگام گلزايي وسط گياه تغيير رنگ داده و به رنگ هاي قرمز روشن و ارغواني تغيير مي يابد. گل ها به صورت فشرده اي از مرکز گياه توليد مي شوند. گل ها نيز به رنگ آبي و بنفش به صورت يک مجموعه اي بدون دمگل يا با دمگل هايي کوتاه ظاهر مي شوند. در هر زمان ممکن است 3- 1 گل باز شود.
نئورگليا را بايستي در خاکي که مخلوطي از کمپوست، خاک برگ و شن است کاشت. گياه را در بهار يا ابتداي تابستان بکاريد يا جا به جا کنيد. در طول فصول رشد منظماً آبياري کنيد ليکن آبياري را در پاييز و زمستان به حدي کم کنيد که خاک تنها مرطوب بماند. گياه به نور زياد و زمان هايي به نور مستقيم نياز دارد تا رنگ هاي زيباي برگ ها، برکته ها و گل ها حفظ شوند. در طول رشد با کود مايع هر دو هفته يک بار تغذيه نماييد. گياه را هر دو سال يک مرتبه به گلدان و خاک تازه منتقل نماييد.
نئورگليا - تصویر 2
ازدياد گياه از طريق جوانه هايي صورت مي گيرد که در اطراف گياه ايجاد مي شوند. جوانه ها را حفظ کنيد تا نسبتاً بزرگ شده و ايجاد ريشه نمايند. سپس آنها را در ماه هاي تابستان از گياه مادر جدا کنيد و در خاک مناسب بکاريد به طوري که خيلي سطحي قرار گيرند. از فرو بردن گياهچه در عمق خاک خودداري کنيد بستر را مرطوب نگهداريد و از آبياري زياد که باعث پوسيدن ريشه گياه مي شود خودداري کنيد. نئورگليا را همچنين مي توان از طريق بذر تکثير نمود.
گياه نئورگليا معمولاً عاري از آفات و بيماري هاي گياهي است.

پي نوشت ها :

1. Bromeliaceae .

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه