مي خواهيد بهشت زميني را صاحب شويد؟

 مي خواهيد بهشت زميني را صاحب شويد؟
مي خواهيد بهشت زميني را صاحب شويد؟


 


 
زن ها را درک کنيد تا صميميت فوران کند. تنها حسي که او را هراسان مي کند، عدم درک متقابل از سوي همسرش است... همان قدر که مردان از عدم شايستگي مي ترسند، زنان از اين که احساسات و عواطف شان درک نشود، بيمناک هستند. اگر مي خواهيد شوهري نمونه باشيد، بايد بدانيد که زنان را درک کنيد. نيازها، عواطف و حضور همسرتان را درک کنيد. شما بايد شادي، ناراحتي، سرزندگي، کسالت و همه حالات آنها را درک کنيد. زن بايد حرف بزند تا راحت شود. همين که شروع به تعريف کردن مي کنند، انگار که آن مسأله به بهترين شکل حل شده است. پس هرگز او را از تعريف و صحبت کردن بازنداريد. گوش کنيد. فراوان و فراوان به حرف هايش گوش دهيد. وانمود نکنيد که مي شنويد، بلکه با دقت به حرف ها و درد دلش گوش کنيد. هنگامي که صحبت مي کند، صميمانه نگاهش کنيد و گوش دهيد. راه حل ندهيد. سريع پيشنهاد و راه حل ندهيد. زن نمي گويد که شما مشکل را حل کنيد. او مي گويد چون تنها مي خواهد که گفته شود و نمي خواهد مسأله حل شود. اگر مي گويد:« سرم درد مي کند.» نگوييد:« برو دکتر». بگذاريد به صحبتش ادامه دهد. زن به توجه شما نياز دارد. به او توجه کنيد. به نيازهايش، به لباس هايش، به صورتش و آرايش جديدش، به فعاليتهاي روزانه اش و تمام صبوري هايش، وقتي وارد خانه مي شويد، نگاهش کنيد. به مهماني که مي رويد، بين مردم غرق نشويد و هر از گاهي دنبال او نيز بگرديد. او کفش تازه خريده و به شما مي گويد:« چطوره؟» و شما مي گوييد:« خوبه!» او خودش هم مي داند که کفش خوبي خريده است. چيزي بيش از اينها مي خواهد. او بايد بشنود که :« به پاهاي تو فوق العاده مي آيد!»
زن دوست دارد مرد مقتدر باشد. مرد نبايد ضعيف باشد. زنان از تماشاي قدرت همسرشان لذت مي برند. مقتدر باشيد. دست کم نشان دهيد که مقتدريد. تلاش کنيد با شخصيت و محترم باشيد. خرابي هاي خانه را سريع تعمير و اصلاح کنيد. مسؤوليت پذير باشيد.
زن دوست دارد که به او احترام بگذاريد. مي داند که احترام گذاشتن به او چقدر برايش لذت بخش است. مرد و زن در جلوي در ايستاده اند. زن لذت مي برد اگر شما بگوييد:« اول خانم ها» و او جلو برود.هرگز زن را جلوي ديگران خرد نکنيد. پيش بچه ها، فاميل و حتي غريبه ها با او خيلي محترمانه صحبت کنيد. به او احترام بگذاريد، به همسرتان قوت قلب دهيد. به او اطمينان دهيد. به او بگوييد که دوستش داريد. بگوييد که هميشه حمايتش مي کنيد و تنهايش نمي گذاريد. بگوييد که او يک کانون محبت است و خانه بدون او روح ندارد. قوت قلب، يک بمب صميميت است. اين قوانين بسيار ساده، اما مهم را اجرا کنيد، خواهيد ديد که صاحب بهشت روي زمين خواهيد شد.
منبع: کوچه ما، شماره 10. 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه