قلاب بافی(شال گردن گل رز)

 قلاب بافی(شال گردن گل رز)


 

لوازم مورد نیاز:

کاموای ضخیم(به صورت دلخواه دو رنگ)-قلاب شماره ی 4/5-نخ و سوزن- قیچی

مراحل انجام کار:

قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 2
روش سر انداختن: ابتدا قلاب در دست راست و نخ در دست چپ نگه دارید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 3
قلاب را یک بار پشت نخ انداخته نخ را بیرون آورده و یک بار دیگر تکرار کنید. به این ترتیب بافت آغاز می شود.
با زدن هر بار قلاب به پشت نخ یک دانه زنجیره بافته می شود.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 4
14 عدد زنجیره ببافید.
قلاب را از چهاردهمین زنجیره به اولین زنجیره فرو کنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 5
یک نخ را یک دور، دور قلاب بپیچید.
نخ را از دانه ی اول رد کنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 6
همین طور از دانه ی بعدی نیز نخی که دور قلاب پیچیده اید را رد کنید.
پایه کوتاه: قلاب را داخل زنجیره ی اول فرو ببرید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 7
نخ را به این صورت دور قلاب بپیچید.
نخ پیچیده شده به دور قلاب را از زنجیره بیرون بیاورید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 8
به این صورت شما دو دانه داخل قلاب دارید.
نخ را دور قلاب بپیچید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 9
نخی که دور قلاب پیچیده شده را از دو دانه رد کنید.
به این ترتیب درون حلقه ی زنجیره 28 عدد پایه کوتاه بزنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 10
9عدد پایه بلند داخل یک زنجیره بزنید به این صورت که نخ را دور قلاب بپیچید.
از یک پایه کوتاه رد کنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 11
مجدداً نخ را دور قلاب بپیچید.
نخ را از پایه بلند عبور دهید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 12
به این صورت شما 3 دانه داخل قلاب دارید.
نخ را دور قلاب بپیچید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 13
نخ را از دانه اول و دوم رد کنید.
مجدداً نخ را دور قلاب بپیچید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 14
از دو دانه ی باقیماند�� عبور دهید.
یک دانه داخل قلاب باقی می ماند؛ به این صورت شما یک پایه بلند زدید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 15
به این ترتیب 8 عدد دیگر پایه بلند بزنید تا9 عدد پایه بلند داشته باشید.به این صورت یک گلبرگ بافته شده است. برای فاصله بین گلبرگ ها 2 عدد پایه کوتاه را جا انداخته در سومین پایه کوتاه بافت مجدد گلبرگ را ادامه دهید.
ردیف بعد: از پشت گلبرگ، 5 عدد زنجیره بزنید و به آخر گلبرگ دوم به وسیله ی پایه کوتاه وصل کنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 16
به این صورت شکل بالا به دست می آید.
قلاب را داخل آخرین دانه ی گلبرگ فرو ببرید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 17
نخ را دور قلاب بپیچید.
به وسیله قلاب نخ را از داخل دانه ی اول رد کنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 18
و قلاب را از دانه دوم رد کنید.
به این صورت زنجیره به پشت گلبرگ وصل می شود.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 19
برای گلبرگ های بعدی نیز این کار را انجام دهید.
به این صورت مشاهده می کنید پشت تمام گلبرگ ها زنجیره زده شده است.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 20
ردیف دوم تکرار ردیف اول می باشد با این تفاوت که به جای 9 پایه بلند در این ردیف، 11عدد پایه بلند زده می شود و سایز گلبرگ ها بزرگ تر می شود.ردیف سوم نیز تکرار ردیف دوم می باشد با 13 پایه بلند.
برای بافتن بلندی شال نخ مخالف را انتخاب کرده به وسیله ی قلاب به گل وصل کنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 21
10عدد زنجیره ببافید.
به وسیله ی پایه کوتاه به آخرین دانه ی گلبرگ از پشت وصل کنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 22
به این صورت نخ را دور قلاب بپیچید.
از دو دانه روی قلاب عبور دهید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 23
150عدد زنجیره ببافید برای بلندی شال سپس نخ را قطع کنید.
برای بافتن رشته ی بعدی قلاب را داخل زنجیره ی بعدی برده و 150عدد دیگر زنجیره ببافید و نخ را قطع کنید. این کار را 10بار تکرار کنید.
قلاب بافی(شال گردن گل رز) - تصویر 24
به این صورت 10عدد زنجیره ی 150دانه ای داشته باشید.
سپس از پشت کار، اضافه را چیده و با نخ و سوزن رشته های زنجیره را به گلبرگ بدوزید.
منبع: نشریه ترمه شماره 18

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه