بافت تمشکی raspberry stitch

بافت تمشکی raspberry stitch

 


 
تعداد دونه ها مضربی از 4 میباشد
رج اول: روی کار هست. تمام دانه ها را از رو ببافید
رج دوم: * سه دانه را باهم از رو ببافید. در دانه ی بعد به این صورت ببافید (یک دانه از زیر یک دانه از رو یک دانه از زیر) قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید
رج سوم:تمام دانه ها را از رو ببافید
رج چهارم :* (یک دانه از زیر, یک دانه از رو, یک دانه از زیر) در دانه ی بعد ببافید. سه دانه بعد را باهم از رو ببافید.ا
رج یک تا 4 را تا جایی که دوست دارید تکرار کنید
بافت تمشکی raspberry stitch
منبع مقاله : http://www.doonedoone.com 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه