اپوروکاکتوس

 اپوروکاکتوس

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

جنس اپوروکاکتوس (Aporocactus) متعلق به خانواده ي کاکتوس (1) و داراي شش گونه است. اين گياهان درون گلخانه ها و همچنين به صورت آويزان در بالکن و درون آپارتمان پشت پنجره ها که نور کافي داشته باشند خوب رشد مي کنند. آنها نوعي کاکتوس هستند که ساقه ها و انشعابات زياد و بلند و آويزان را ايجاد مي نمايند. آنها با سرعت زيادي رشد نموده و گل هاي فراواني را توليد مي کنند. يکي از گونه هاي متداول A. flagelliformis بومي مکزيک است که به نام کاکتوس ( دم موش ) معروف است. اين گياه ساقه هاي نازک و فراواني ايجاد نموده که شيار دارند با خارهاي کوتاه قهوه اي. در طول ساقه گل هاي زيبا و قرمز و لوله اي را در فصل بهار توليد مي نمايند.
اين گياهان به خاک غني که با کمپوست و خاک برگ مخلوط شده نياز دارند آنها را مي توان درون گلدان و درون سبدهاي آويزان رشد داد. هنگام فصل رشد به آبياري منظم و همچنين هر دوهفته يک بار به کود مايع که داراي پتاسيم بالايي باشد نياز دارند. پس از فصل گلدهي گلدان و خاک آن را تعويض نموده و آن را در جاي نسبتاً خنک و يا درون گلخانه قرار دهيد. در زمستان آبياري معمول را متوقف نموده ليکن خاک آن را مرطوب نگهداريد و اجازه ندهيد دما پايين تر از 5درجه سانتي گراد نزول نمايد.
اپوروکاکتوس - تصویر 2
اپوروکاکتوس را مي توان از طريق کشت بذر در بهار تکثير نمود. همچنين گياه را مي توان از طريق قلمه زياد کرد. قلمه ها بايستي بين ماه هاي ارديبهشت تا تيرماه از گياه ايجاد شوند. قلمه ها را پس از جدا نمودن از گياه مادر و قبل از آن که به خاک مرطوب براي ايجاد ريشه انتقال دهيد، سه روز در فضاي باز قرار داده تا رطوبت آنها کاملاً گرفته شود.
گاه حشرات ريز ممکن است به گياه آسيب برسانند ولي معمولاً گياه عاري از بيماري مي باشد.

پي نوشت ها :

1. Cactaceae

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه