ايکميا

ايکميا

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

ايکميا (Aechmea) جنسي است متعلق به خانواده ي آناناس (1) ايکميا داراي 50 گونه است که بيشتر متعلق به مناطق حاره اي گرم و مرطوب مي باشند. در زيستگاه هاي طبيعي خود بيشتر بر سطح درختان و گياهان ديگر رشد مي نمايند. برخي از گونه ها گياهان زيباي آپارتماني و گلخانه اي را تشکيل مي دهند.
برگ هاي کلفت گراس مانند آنها در پايين به صورت تجمع و فشرده رشد نموده و در بالا باعث ايجاد يک کوزه مانندي مي شوند. در مناطق طبيعي اين کوزه مانندها براي ذخيره آب باران است. چون اغلب به صورت اپي فيت روي گياهان ديگر مي رويند بنابراين ريشه در خاک قرار ندارد که آب را از طريق خاک جذب نمايد. اين گياهان تقريباً هميشه سبز هستند گل هاي زيباي نسبتاً دائمي توليد مي کنند و برگ هاي آنها نسبتاً خشن و در حاشيه خاردار است.
ايکميا - تصویر 2
آنها را در خاک سبک و عاري از گچ و آهک بکاريد و در جاي گرم و در نور کافي ولي نه در آفتاب مستقيم قرار دهيد. آنها به آبياري کمي نياز دارند، مخزن کوزه مانند را هميشه پر از آب نگاهداريد. با کود مايع تغذيه نمائيد. کود را مي توان با آب مخلوط و به صورت اسپري به آنها داد. خاک بايستي با زهکشي کامل باشد تا نشت آب اضافي انجام گيرد. رطوبت يک اصل مهم براي گياه مي باشد. اين کار را مي توان از طريق اسپري برگ ها، پر کردن مخزن کوزه مانند از آب و مرطوب نگاه داشتن اطراف گياه انجام داد.
اين گياهان پس از آن که به حد بلوغ رشد نموده و پس از گلزائي معمولاً جوانه هائي را به صورت ستولون (2) و رونده مانند ايجاد مي نمايند. بهترين راه تکثير گياه از طريق همين گياهچه هاي کوچک است. هنگامي که اين گياهچه ها تقريباً به نصف اندازه گياه مادر رشد کردند، آنها را مي توان کاملاً از نزديک گياه مادر با يک چاقوي تيز قطع نمود و در گلدان جداگانه کاشت و از آنها مراقبت نمود تا ريشه داده و بزرگ شوند. تکثير آنها از راه بذر مشکل و خيلي طولاني است ولي ممکن است.
اين گياهان از اين جهت که آفات کمي دارند براي آپارتمان توصيه مي شوند. گونه آپارتماني متداول آن Aechmea fasciate مي باشد.

پي نوشت ها :

1. Bromeliaceae
2. Stolon

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه